Skip to main content

OSTROJ a.s. - Opava

Datum projektu/realizace: 2008/2008-2009

Předmětem dokumentace byla železobetonová monolitické hala, řešená jako dvoulodní o rozpětí 14 a 11,8 m. Vlastní konstrukci haly tvoří železobetonová rámová konstrukce pro eliminaci statické výšky nosné konstrukce. Sloupy jsou řešeny jako vetknuté do základové konstrukce. Průvlaky jsou řešeny jako předpínané. Střešní plášť je tvořen železobetonovou monolitickou deskou tloušťky 200 mm. Monolitické deska je spřažena s průvlaky. Obvodová stěna je řešena také jako železobetonová konstrukce a je spřažena se sloupy. Na železobetonových sloupech jsou provedeny krátké konzoly pro osazení nosníku jeřábové dráhy. Objekt je po délce rozčleněn na dvěmi dilatacemi na tři dilatační celky. Založení objektu byla řešeno na ražených pilotách FRANKI, podlahová deska byla uložena na podloží zlepšené pomocí štěrkopískových pilířů FRANKI.