Skip to main content

Profesní programy

 • NEXIS, Scia Engineer

  programy pro statickou, dynamickou a stabilitní analýzu, umožňující lineární i geometricko a fyzikálně nelineární analýzu konstrukcí, využívající prutové, deskové a skořepinové prvky
 • FINE

  soubor programů pro posouzení prvků horní stavby: Beton 2D, Beton 3D, Betonový výsek, Protlak, Zdivo, Ocel požár
 • GEO

  soubor programů určených pro řešení geotechnických úloh: Gabion, Hřebíkované svahy, Mikropilota, Opěra, Patky, Pažení posudek, Pilota CPT, Piloty, Sedání, Stabilita svahu, Úhlová zeď, Zemní tlaky
 • Plaxis

  Tento programový systém byl speciálně vyvinut pro deformační a stabilitní analýzu geotechnických úloh a je založen na numerické metodě konečných prvků. Jedná se o komplexní výpočetní systém, který umožňuje simulaci nelineárního chování zemin. Dává možnost modelovat jak hydrostatické, tak i hydrodynamické účinky vody v zeminách a také vzájemnou interakci mezi konstrukcí (výztuží, kotvou, geotextílií, stěnou apod.) a zeminou.
 • RTbalken EXPERT

  programem lze provádět statické výpočty a navrhování železobetonových a předpjatých spojitých nosníků. Návrhy železobetonových a předpjatých nosníků pozemních staveb jsou volitelně možné podle norem EN 1992-1-1, ČSN EN 1992-1-1, DIN EN 1992-1-1, DIN 1045-1, ÖNORM B 1992-1-1, BS EN 1992-1-1 a příslušných zatěžovacích národních norem řady EN 1990
 • BEST EXPERT

  program je používán pro statický výpočet jedno a vícepodlažních, železobetonových a předpjatých sloupů, popř. s po výšce lineárně proměnným, polygonálním průřezem s otvory a s libovolnými pracovními diagramy materiálů pro beton, výztuž a předpjatou výzuž, s iterativním návrhem na mezním stavu únosnosti a implicitním zohledněním deformací sloupu (tj. v teorii II. řádu zahrnující vzpěrnou stabilitu přímo do nelineárního výpočetního modelu vnitřních účinků) a současným zohledněním efektivních tuhostí průřezů po výšce sloupu namáhaného na šikmý ohyb s popř. excentrickou normálovou silou
 • FEWALL

  program řešící pomocí MKP napjatost a deformace stavebních jam a ovlivněné okolí oblasti při zohlednění všech stádií výstavby. Program používá osvědčené řešiče FEM PLAXIS umožňující lineárně-pružné a elasticko-plastické (Mohr-Coulomb) výpočty
 • ATENA

  program umožňující nelineární analýzu konstrukce, využívající nelineární materiálové modely uvažující všechny důležité aspekty chování betonu v tlaku i v tahu a vzniku trhlin je řízen nelineární lomovou mechanikou (diagnostika exitujících konstrukcí, numerické modelování zatěžovací zkoušky, simulace chování železobetonových konstrukcí se schopností určit místo, okamžik vzniku a šíření trhlin)
 • IDEA StatiCa Steel (Connection)

  Program umožňuje navrhnout všechny typy svařovaných nebo šroubových spojů, patních plechů, patek a kotvení. Poskytuje přesné výsledky posouzení pevnosti, tuhosti a vzpěru ocelového styčníku. Šrouby, svary a betonové patky se posuzují podle EC / AISC

 • IDEA StatiCa Detail

  Program umožňuje návrh všech částí konstrukce, které jsou taky známé jako oblasti diskontinuit. Zejména stěny, ozuby, otvory, krátké konzoly a nadpodporové oblasti. Poskytuje přesné posudky betonu a vyztužení, včetně napětí a přetvoření.