Skip to main content

Zakládání staveb

  • spolupráce při provádění jednotlivých etap inženýrskogeologického průzkumu staveniště
  • návrh a optimalizace plošného a hlubinného způsobu založení
  • speciální způsoby založení liniových a plošných staveb
  • návrhy a posouzení dynamicky namáhaných základů
  • zlepšování únosnosti základových zemin
  • sanace a zvýšení únosnosti existujících základových konstrukcí
  • opěrné stěny (tradiční, pilotové, hřebíkované, gabióny, ...)
  • speciální pažící konstrukce (pilotové stěny, hřebíkované stěny, ...)
  • řešení stability svahů
  • poradenství při výběru dodavatele speciálních prací